מדיניות פרטיות

להלן מדיניות הפרטיות של חברת מתן שירותי בריאות בע"מ (להלן: "החברה" ו-"מדיניות הפרטיות" , בהתאמה). מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של אתר האינטרנט אשר מפעילה החברה בכתובת https://www.matan-il.com להלן: ״האתר"

פרטיותכם חשובה לנו, לכן אנו ממליצים לכם לקרוא היטב מדיניות זו.

חלק כללי

** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה.

החברה מתייחסת בכבוד להגנת פרטיות לקוחותיה והמשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "המשתמש״). מטרת מסמך זה היא להסביר את מדיניות הפרטיות של החברה, והוא כולל בין היתר פירוט אודות אופן השימוש שעושה החברה במידע הנמסר לה על ידי לקוחותיה ו/או המשתמשים או נאסף על ידה בעת השימוש באתר או (לפי העניין) ההתקשרות עם הלקוחות.

אז מה היא בעצם מדיניות הפרטיות של החברה וכיצד היא משפיעה עליך?

הנתונים והמידע שתמסור ו/או שייאסף אודותיך במסגרת ההתקשרות שלך מול החברה או השימוש באתר או במסגרת פעילותה העסקית של החברה, יישמרו במאגרי המידע הרשומים של החברה ויעובדו על ידה בהתאם להוראות הדין ולפי הסכמתך ובהתאם למטרות המפורטות במסמך זה. יובהר כי אינך מחויב למסור נתונים ומידע אודותיך, וכי מסירתם תלויה בהסכמתך, אך השימוש בחלק מהשירותים באתר מותנה בהסכמת מסירת המידע.

עוד יצוין כי באפשרותך לבטל את הסכמתך בכל עת באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל: customerservice@matan-il.com, אלא אם כן מדובר במקרים בהם החברה מחויבת על פי דין לשמור את המידע ו/או עומדת לחברה זכות חוקית להימנע ממחיקת המידע.

כבר בראשית הדברים וכפי שיובא בהרחבה במסמך זה, הנתונים והמידע האישי כמו גם פרטיותך יהיו מוגנים בהתאם לחובות המשפטיות שחלות על החברה כמו גם בהתאם לסטנדרטים המקובלים.

הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

בעצם היותך משתמש באתר, יש בכך כדי להעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, וכן לתנאי השימוש של האתר ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול על שימוש סביר באתר.
אם אינך מסכים לאחד מהתנאים, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר ו/או פנה אלינו על- מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. שימוש במידע על-אודותיך ייעשה אך ורק בהתאם לדין.

המידע הנאסף אודותיך

בעת השימוש באתר ו/או הרשמה לשירותים מסוימים שיוצעו באתר או במסגרת התקשרותך מול החברה, לרבות אך לא רק פניה למוקד שירות הלקוחות של החברה, ייתכן שייאספו נתונים ומידע הנוגעים אליך, ובניהם מידע על פרטיך האישיים, מוצרים ושירותים שרכשת או שהתעניינת ברכישתם, מידע שקראת באתר לרבות היחשפותך לפרסומות, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, כתובת ה-IP שלך, ספק שירותי האינטרנט שלך, תאריך הביקור, משך הביקור, וכן מידע אנונימי נוסף. יובהר, כי ככל והנך מוסר מידע אישי על אודות צדדים שלישיים, אתה מצהיר בזאת כי יש בידיך בסיס חוקי או לחלופין כל ההסכמות והאישורים מאותם צדדים שלישיים למסור את המידע לחברה והנך מסכים למסור לאותם צדדים שלישיים תוכן מדיניות פרטיות זו.

מובהר בזאת כי החברה עשויה לשמור את המידע במאגריה לפי החלטתה. השימוש בנתונים ובמידע האמורים, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין, וייעשה בין היתר למטרות הבאות:

לשם מתן השירותים ללקוחותיה;
לשם תפעולו ופיתוחו התקין של האתר, בדגש על כך שהפרטים הנאספים הנדרשים לצורך שימושך באתר הם פרטים מינימאליים ביותר. יובהר כי המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם או בהסכמתך ולפי כל דין מחייב.
ליצירת קשר עימך ולצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים – לצרכים פנימיים, אנליטיים ופרסומיים. ככל שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, מידע זה לא יזוהה עמך אישית, למעט בהסכמתך ולפי כל דין מחייב.
שימוש בשירותים שונים באתר.
מענה לפניות, תלונות או בקשות או יצירת קשר עמך ככל והחברה סבורה כי הדבר נחוץ;
שיפור, העשרה והתאמה אישית של השירותים והתכנים המוצעים באתר, בין היתר באמצעות ניתוח סטטיסטי של מידע שנאסף אודותיך.
שיתוף מידע לצורך מתן שירות אולטימטיבי עבורך עם נותני שירות מסוימים כגון: ביטוח לאומי, משרד הרווחה, קופות חולים וכו׳, והכל רק בקשר עם מתן השירותים עבורך.
לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.

מערכות לניתוח נתונים (Cookies)

בעת שימושך באתר הינך מסכים לכך שייאספו עלייך פרטי שימוש מינימאליים באתר על ידי מערכות לניתוח נתונים (להלן: ״עוגיות״ או ״Cookies״)

מה זה עוגיות? למען הסדר הטוב יובהר כי "עוגיות" הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתרי אינטרנט, וזאת אם הגדרות הדפדפן שלך מאפשרות זאת. יצוין כי חלק מהעוגיות יימחקו כאשר תסגור את הדפדפן וחלק מהעוגיות יישמרו על גבי הכונן הקשיח של המכשיר בו הנך מבצע שימוש. העוגיות מכילות מידע מגוון ובכלל זאת גם מידע אישי ומידע מן הסוג שנאסף על ידי החברה כאמור לעיל. יצוין, כי יש והעוגיות מייתרות את הצורך בהזנת פרטייך האישיים מחדש, אם והיכן שתתבקש לכך בכניסות חוזרות לאתר.
האם האתר מבצע שימוש בעוגיות? האתר עושה שימוש ב-"עוגיות" (Cookies) באמצעותן נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע, התאמת האתר להעדפותיך האישיות וכן כדי להקל על שימושך באתר. כמו כן, הנתונים והמידע שייאספו על-ידי "העוגיות" עשויים לשמש לשם פרסום מודעות ו/או פרסומות ו/או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה בעת ביקורך באתר של החברה.
מעוניין שלא ייאסף עלייך מידע באמצעות עוגיות ? אם ברצונך להימנע מקבלת עוגיות באפשרותך לחסום אפשרות זו על ידי שינוי מתאים בהגדרות דפדפן האינטרנט שלך, ובכל מקרה ביכולתך למחוק את העוגיות שנאספו במחשבך. לצד זאת יצוין כי חסימת האפשרות לקבל עוגיות כאמור עשויה להביא לכך שלא תוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר וייתכן והדבר יביא לפגיעה ביכולתך לגלוש באתר. ככל שהינך משוכנע שאינך מעוניין שאתר החברה והשירותים המוצעים בו יותאמו להעדפותיך, מומלץ לעשות כן.

שמירת המידע ושקיפותו

מדוע כדאי לשתף מידע באתר, ומה עושה החברה עם מידע זה ? הנתונים והמידע שתמסור בעת השימוש באתר, יישמרו במאגרי המידע הרשומים של החברה. מטרת מאגרי מידע אלה היא בין היתר מתן שירות וכן ניהול ושיפור השירות ללקוחות החברה, כמו גם שימוש בו כמפורט לעיל במדיניות פרטיות זו. כפי שצוין לעיל, אינך מחויב למסור מידע זה לפי חוק, אך אם תבחר שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ לתפעול שירות המוצע באתר, ייתכן כי לא תוכל ליהנות מחלקים מהאתר.
מה עלייך לעשות כדי לדעת איזה מידע שיתפת? הנך רשאי לפנות לחברה לקבלת מידע על סוג המידע האישי שהחברה מעבדת אודותיך. בנוסף, הנך זכאי לקבל את המידע באופן דיגיטלי בכפוף לשיקולים טכניים ומשפטיים של החברה. ככל והנך מעוניין, אנא העבר את בקשתך בכתב לקבל את המידע בדוא"ל: customerservice@matan-il.com
למען הסדר הטוב יובהר כי בעיבוד המידע שנמסר על ידך, החברה נוקטת בפעולות שונות במטרה להקטין את הסיכונים העשויים להתרחש כתוצאה מאותם תהליכי עיבוד מידע.

הזכות להישכח והזכות לתקן את המידע המופיע במאגרי המידע של החברה

מה עלייך לעשות אם אתה מעוניין שיימחק המידע אותו שיתפת ? באפשרותך לבקש מהחברה את מחיקת המידע האישי שלך ו/או תיקונו, אשר מוחזק על ידי החברה. עם קבלת בקשתך בכתב לכתובת הדוא"ל customerservice@matan-il.com נסיר את המידע האישי שלך ממאגרי המידע של החברה ו/או נתקנו בהקדם האפשרי ובמידת האפשר מבחינה טכנית, אלא אם כן עומדת לחברה בסיס משפטי אחר להמשך עיבוד המידע ושמירתו במתכונתו הנוכחית, על פי המפורט במדיניות פרטיות זו או על פי הדין.
האם יש השלכות לבקשתך למחוק את המידע שמסרת ? יצוין כי במקרה של מחיקת המידע האישי לבקשתך, יתכנו מצבים בהם החברה לא תוכל לספק את מלוא השירותים המוצעים על ידה לקהל לקוחותיה. בבקשתך למחיקת המידע, הנך מסכים ללא סייג לוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או כנגד העדר יכולתה לספק שירותים כאלו ואחרים. לתשומת ליבך, בקשתך למחיקה ו/או לתיקון המידע עשויות להידחות על ידי החברה מפאת חוסר במידע רלוונטי מספק ונדרש בכדי להיענות לבקשתך.

העברת המידע לצדדים שלישיים

נבקש ליידעך כי איסוף, עיבוד ושימוש במידע האישי שלך עשוי להתבצע על ידי צדדים שלישיים שפועלים מטעם החברה במהלך העסקים השוטף, ותוך כדי מתן השירותים של החברה אליך. במסגרת הסכמי החברה עם אותם גורמים שלישיים, החברה דורשת מאותם הגורמים לציית לרגולציה המחייבת בהתאם לדין למען הגנה על המידע האישי הנוגעים אליך.

ככלל, החברה תימנע מהעברת הנתונים והמידע שנאסף אודותיך לצדדיים שלישיים, אלא אם הדבר הותר על פי מדיניות פרטיות זו, בהסכמתך המפורשת או על פי הדין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העברת המידע תתבצע בין היתר במקרים הבאים:

היה ותרכוש מוצרים ושירותים מהחברה, לרבות באמצעות האתר, וזאת לשם השלמת הרכישה באמצעות צדדים שלישיים וככל שנדרש.
לצורך תפעול השירותים ו/או שירותי האתר (למשל, חברות אחסון מידע, ספקי שירותי ענן, יועצים או נותני שירותים וכו').
על פי צו שיפוטי או על פי דרישת רשות מוסמכת על פי חוק.
כדי למנוע פגיעה חמורה בך ו/או ברכושך או בגופו או רכושו של צד שלישי או בחברה.
במקרה של מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לבין החברה, או אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.
במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, על כל מגבלותיה ותנאיה.
בכל מקרה בו ניתנה הסכמה מפורשת על-ידך להעברת המידע כאמור.
כמו כן, ייתכן שחלק מהשירותים ו/או מוצרים ו/או פרסומות המוצגים באתר ולרבות ביצוע תשלומים שונים באתר, מבוצעים או מנוהלים באמצעות צדדים שלישיים. במקרה כאמור, יבוצעו שירותים אלה או חלק מהם באמצעות מחשביהם של אותם צדדים שלישיים, להבדיל ממחשבי החברה. בהתאם לכך, השימוש בשירותים אלה ואיסוף המידע על-אודותיך יהא על-פי מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. אי לכך אנו ממליצים כי תעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם. בהקשר זה יצוין כי החברה עשויה להתיר על-פי שיקול דעתה, לצדדים שלישיים לנהל את מערך הפרסומות והשיווק באתר ובמקרה זה יחול האמור לעיל.

דיוור – אילו תכנים נוכל לשלוח אלייך?

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם מידע פרסומי בנוגע לשירותיה ומוצריה. משלוח מידע כאמור יבוצע אך ורק בכפוף לקבלת הסכמתך בעת השימוש באתר ו/או במסגרת הרישום לאחד השירותים המוצעים בו. יובהר כי גם אם נתת הסכמתך לקבלת מידע פרסומי, תוכל בכל עת לבטלה והחברה תימנע מלהמשיך ולשלוח תוכן פרסומי.

פניות שיווקיות

ככל שתפנה באמצעות האתר לחברה, תשאיר פרטיך ותבקש שנציג החברה יחזור אליך, יהווה הדבר הסכמה מפורשת לביצוע פניות שיווקיות (כמשמעות מונח זה בחוק הגנת הצרכן) של החברה אליך, גם אם נרשמת למאגר "אל תתקשר אלי" של הרשות להגנת הצרכן, אלא אם תודיע לנו קודם לכן בכתב לדוא"ל customerservice@matan-il.com כי אתה חוזר בך מהסכמתך.

האם האתר מאובטח?

החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים מתקדמים וארגוניים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. בהתאם, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות לכל נזק או הפסד הנובע משימוש לא נאות או מכל הפרה של פעולות אבטחה המביאה להרס, אובדן, שינוי, גילוי או גישה לא מורשית של המידע אישי שלך.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו, וכן היא אף משתנה בהתאם לדינאמיות המאפיינת את רשת האינטרנט וכן לאור שינויים בחקיקה וברגולציה רלוונטיים לחברה ולשימוש באתר. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

שאלות, בקשות והערות

בכל שאלה ובקשה, אנא פנו אלינו אל כתובת הדוא"ל customerservice@matan-il.com או בטלפון שמספרו 8488*

לקבלת מטפל באופן מיידי וללא תשלום*

* בהתאם לשיקול דעתה של החברה