תנאי שימוש באתר (להלן: ״התקנון״)

שלום רב משתמשים יקרים, וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת מתן שירותי בריאות בע"מ (להלן: "החברה").

מדיניות הפרטיות של החברה זמינה בקישור: מדיניות פרטיות, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. שמירה על פרטיות המשתמש נמצאת בראש מעיני החברה, ולפיכך אנו ממליצים לכל משתמש לקרוא בעיון רב את האמור במדיניות הפרטיות באמצעות הקישור לעיל.

חלק כללי 

כיצד המשתמש מסכים לתנאי התקנון?

השימוש באתר החברה בכתובת matan-il.com (להלן: "האתר") כפוף לתנאי התקנון המפורט להלן, ומהווה הסכמה מלאה מצד כל גורם העושה ו/או מנסה לעשות שימוש באתר (להלן: "משתמש") לכל תנאיו ולשינויים שיבוצעו בו מעת לעת.

במידה שישנה אי הסכמה מצד המשתמש בנוגע לתנאי השימוש או לחלק מהם, תבקש החברה מהמשתמש שלא לבצע כל שימוש בשירותי אתר החברה.

מה לגבי שינויים בתקנון?

החברה שומרת לעצמה את האפשרות לבטל ו/או לשנות ו/או לתקן את האמור בתקנון זה, ללא צורך בהודעה מראש, אשר ייכנסו לתוקף באופן מיידי ויחייבו את המשתמש ללא טענות בדבר הסתמכות על נתונים קודמים לביטול ו/או שינוי ו/או תיקון.

הצהרת משתמש

בעצם השימוש באתר המשתמש מצהיר ומאשר כי: (1) הנו בן לפחות 18 שנים, (2) יש לו את הכשירות המשפטית להתחייב לחוזים ולבצע פעולות משפטיות, ו- (3) יש לו את הזכות, סמכות ויכולת לקבל ולעמוד בתנאי תקנון זה, ויעשה זאת ללא דופי. 

במקרה שהמשתמש מקבל את תנאי התקנון בשם חברה או ישות משפטית אחרת, הוא יצהיר ויאשר כי יש לו את הסמכות לפעול בשם ישות זו ולחייבה לעמוד בתנאי התקנון.

השימוש באתר

איזה סוג מידע מובא באתר?

מתן שירותי בריאות וסיעוד מתקדמים הינה החברה הפרטית הוותיקה והמנוסה בישראל למתן שירותי סיעוד וטיפול בבית לקשישים ולחולים ברחבי הארץ.כיום החברה מונה מעל 30 סניפים בפריסה ארצית ופועלת  בתחומים מגוונים של שירותי רווחה ובריאות תוך כדי שיתוף פעולה עם ארגונים שונים. אתר זה מהווה פלטפורמה לסיוע, הנגשה ומתן מידע עבור אזרחים וותיקים ככלל ובתחום הסיעוד בפרט. 

 

האם על המשתמש להסתמך על תכני האתר ללא בירורים נוספים?

המידע באתר הינו מידע כללי, אשר מובא לשם נוחות המשתמש בלבד, ולפיכך, אין על המשתמש להסתמך על האמור באתר ללא ביצוע בדיקות מתאימות ומקיפות מול נציגי החברה. 

 • יובהר, כי החברה עושה כל שביכולתה בכדי למנוע הצגת נתונים לא מדויקים. עם זאת, הנתונים המופיעים באתר עלולים להיות בלתי מעודכנים בעת הצגתם. 
 • השימוש והסתמכות על תוכן האתר, אשר עשוי להיות כפוף לשינויים מעת לעת, הינם באחריותו המלאה של המשתמש בלבד. בעצם השימוש באתר, מסכים המשתמש לתנאי השימוש ובכך מוותר על כל טענה הנוגעת להסתמכות מצדו על התוכן אשר מפורסם באתר, לרבות הסתמכות על פרטים חסרים בתוכן האתר.
 • בעת השימוש באתר, המשתמש מודע לכך כי נתונים בו המופיעים בו עלולים להשתנות מעת לעת, לרבות מידע בנוגע לזכאות לשירותים הנזכרים באתר ולמחיריהם.
 • החברה שומרת לעצמה הזכות לשלול מהמשתמש גישה לאתר, במידה והמשתמש מפר איזה מן התנאים המפורטים בתקנון, ומבלי צורך במתן הודעה מראש, ומבלי שתחול על החברה כל אחריות כלפיי המשתמש ו/או כלפי כל צד שלישי.

 

הגבלות שימוש באתר

כיצד יש לנהוג בעת השימוש באתר?

 • המשתמש רשאי לבצע שימוש באתר אך ורק תוך ציות לכל חוק, תקנה, נוהל או פסיקה משפטית מחייבת.
 • על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם תכנים אשר מוצגים באתר.
 1.  בעת השימוש באתר, מתחייב המשתמש שלא לעשות איזה מן המעשים הבאים:
 • שימוש באתר למטרות לא חוקיות.
 • העלאת קבצים אשר כוללים תוכנה או תוכן אחר אשר מהווה הפרה של זכויות קניין רוחני של החברה, זכות לפרטיות או פרסום של כל צד ג'.
 • העלאת קבצים לאתר המכילים וירוסים, תוכנות זדוניות, קבצים מושחתים או כל תוכנה אשר עשויה לפגוע בפעילות של מחשב.
 • העלאת תוכן פוגעני ו/או זדוני, לרבות תוכן אשר מסית או מעודד לגזענות, שנאה או אלימות כלפי אדם, קבוצה או בעל חיים.
 • התחזות לאדם או להתיר לאדם אחר להשתמש בזהות המשתמש על מנת להשתמש בשירותי האתר והחברה.
 • שימוש בבוטים, תוכנת עכביש, התקן או הליך בשביל לכרות מידע או לדלות מידע מהאתר בכל דרך שהיא.
 • שימוש באתר לשם איסוף פרטי המשתמשים בו באמצעים אלקטרוניים או אחרים.
 • הירשמות תחת שמות משתמש או זהויות שונות לאחר שחשבון המשתמש הוקפא או נמחק או להירשם תחת יותר משם משתמש או זהות אחת.
 • לגרום לצד ג' לפעול או לקיים אחת מהפעולות האסורות כאמור לעיל.
 • כמו כן, המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לחברה כי המידע שלך (א) אינו שקרי, לא מדויק או מטעה; (ב) לא מפר זכות יוצרים, פטנט, סימן מסחר, סוד מסחרי או זכות קניינית אחר של צד ג', או זכויות פרסום או פרטיות; (ג) אינו מפר כל חוק או תקנה; (ד) אינו לשון רע, מאיים באופן לא חוקי, ואינו מהווה הטרדה; (ה) אינו בעל אופי פוגעני; (ו) לא יכיל וירוסים, תוכנות זדוניות, קבצים מושחתים, או כל תוכנה אשר עשויה לפגוע או להתערב בפעילות מחשוב, או לדלות מידע אישי או אחר; (ז) לא יטיל כל אחריות או מחויבות על החברה ולא יגרום לחברה כל נזק. 

 

קניין רוחני

 • כל הטקסט, גרפיקה, מידע, פורמט, גרפים, עיצובים,, HTML  מוסיקה, תמונות, וידאו, גופנים וכל תוכן אחר ("הקניין הרוחני") אשר המשתמש רואה או קורא באמצעות האתר הינו בבעלותה של החברה.
 • המשתמש אינו רשאי להעתיק, להוריד, להשתמש, לשנות או לשדר מחדש דבר מהאתר, ללא הרשאה מראש ובכתב מן החברה. 
 • סימני המסחר של החברה, לרבות שם החברה והלוגו של החברה, הם רכושה של החברה. כל סימן מסחר אחר, לוגו או שם מסחרי שהמשתמש רואה באתר הם רכושם של בעליהם. המשתמש אינו רשאי להעתיק או להשתמש בסימנים, לוגו או שמות מסחר אלו ללא אישורו מראש ובכתב של בעליו.
 • מאגר הכתובות והמיפוי של החברה מבוסס על מאגרי מידע שונים. למען הסר ספק, זכויות היוצרים והקניין הרוחני של כל אחד מהמאגרים האלה, שייכים לבעליו ולא תהיה לך כל תלונה או טענה או תביעה כלפי החברה בעניין זה. 
 • החברה מכבדת קניין רוחני של אחרים ומצפה כי גם המשתמש יעשה כן. אם המשתמש מאמין בתום לב שחומר כלשהו אשר מסופק וקשור לאתר ו/או לחברה מפר זכות יוצרים או זכות קניין רוחני אחרת, החברה מבקשת ממנו לפנות אליה באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים באתר, בצירוף פירוט מלא של הקניין הרוחני הרלבנטי ומדוע שימוש בו על ידי החברה מהווה לדעתו הפרה של זכות צד ג', לרבות פרטי צד ג' זה. בהתאם, באפשרות המשתמש לפנות לחברה בכתב באמצעות תיבת "צור קשר" באתר, ולדווח אודות הפרה זו. החברה מתחייבת לבחון פניה זו, בין היתר אל מול מפרסם המודעה, ובמידת הצורך להסירה מהאתר.

 

הגבלת אחריות

 • התכנים והפרסומים אשר מובאים באתר על ידי חברת החברה ו/או צד ג' לו ניתן אישור בכתב מהחברה, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS).
 • ֿלאור האמור, המשתמש מסכים שלא להטיל אחריות על החברה וכל גורם מטעמה עבור כל נזק, דרישה או תביעה אשר קשורים לשימוש או אי יכול שימוש שלך או של גורם אחר באתר, לרבות וללא הגבלה כל תקשורת או שירות אשר החברה או גורם מטעמה סיפקו וכל אובדן מידע של המשתמש. החברה ומי ומטעמה, לרבות באופן מפורש עובדים, נושאי משרה ודירקטורים, לא תהא בשום אופן אחראית לנזק ישיר או עקיף הקשור לשימוש של המשתמש או אי יכולתך להשתמש באתר, אפילו אם הודיעו לחברה על האפשרות לנזק, ככל שמתיר הדין.

שיפוי 

 • המשתמש מסכים בזאת לשפות ולהגן על החברה, לרבות עובדיה, נושאי המשרה, הדירקטורים, נציגים, חברות בת וחברות קשורות שלה, מכל נזק, הוצאה ותביעה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות אחרות, בכל הנוגע לאחד ו/או יותר מהנושאים הבאים: 
 1. שימוש או אי יכולת להשתמש באתר ובשירותיו.

(ב) שימוש או אי יכולת לשימוש על ידי צד ג' שהופנה לאתר כתוצאה מקישורים שביצע המשתמש לאתר. 

(ב) שימוש בתוכן אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד ג' ו/או הינו בלתי חוקי באופן אחר.

(ג) כל פעולה או הימנעות מפעולה אשר מהווה הפרת אחד ו/או יותר מתנאי השימוש בתקנון זה.  

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוט באופן בלעדי על ההתגוננות ולקבל שליטה על כל מקרה הכפוף לשיפוי כאמור, על חשבונה. בכל מקרה, אתה לא תתפשר בשום מקרה כאמור ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.

חוק ושיפוט

המשתמש מסכים לכך שכל מחלוקת הקשורה לשימוש באתר, לתקנון, למדיניות הפרטיות ויחסי המשתמש עם החברה –  יהיה כפוף לחוק הישראלי, ללא יוצא מן הכלל, ולבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.

 

ט.ל.ח

לקבלת מטפל באופן מיידי וללא תשלום*

* בהתאם לשיקול דעתה של החברה